Laboratoř stavebních hmot

Laboratoř se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti anorganických pigmentů a jejich aplikací do betonu, asfaltu, omítkovin a anorganických pojivových systémů. Nedílnou součástí činnosti je technický servis, který je úzce spjat s výrobním programem PRECHEZY a.s. vč. uplatnění doprovodných produktů z výrob.

Pro zákazníky z oblasti stavebnictví je k dispozici plný aplikační a technický servis, který řeší technologické záležitosti spojené s aplikací anorganických pigmentu do matric stavebních hmot, jejich dávkování, dopravu a skladování různých forem pigmentů. Laboratoř navrhuje a modifikuje výrobní receptury zákazníků s ohledem na požadavek výsledného barevného odstínu při zajištění primárních vlastností výrobku. Mezi výzkumné záměry laboratoře patří vývoj fotokatalytických nano-materiálů na bázi TiO2, které jsou používány ve stavebních hmotách za účelem degradace atmosférických polutantů a k částečnému samočištění povrchu stavebních hmot. Další výzkumné aktivity jsou v oblasti studia dlouhodobého chování pigmentů z pozice jejich světlostálosti v aplikačních vzorcích silikátových stavebních hmot. Další výzkum je zaměřen na chování probarvených stavebních hmot z hlediska reologie a ověřování vlivu dávky pigmentů na mechanicko-fyzikální vlastnosti stavebních hmot. Zabýváme se možnostmi redukce škodlivého Cr6+ v cementech.

Mezi základní prováděné zkoušky a analýzy patří:
 • Hodnocení pro barevné zatřídění anorganických pigmentů
 • Stanovení pěnivosti anorganických pigmentů
 • Metodika stanovení světlostálosti
 • Stanovení pevnosti betonu dle EN 196-1
 • Stanovení normální konzistence a dob tuhnutí cementu EN 196-3
 • Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu působením vody a chemicky rozmrazovacích látek ČSN 73 1326
 • Chapelle test – stanovení pucolánové aktivity
 • Metodika přípravy tablet z titanové běloby pro stanovení smáčivosti
 • Detekce vodorozpustného Cr6+ v cementu dle EN 196-10
 • Prokazování fotoaktivity na vzorcích dle UNI 11259
 • Zrychlené povětrnostní testy na stavebních výrobcích v přístrojích QUV panel a Q-SUN
 
Specializované vybavení laboratoře:
 • Dislokované povětrnostní stanice Precheza a Maruška s meteostanicemi Wantage Pro 2 s cyklickým sběrem a archivací dat
 • Laboratorní míchačka pro přípravu malt a žárovzdornin
 • Spektrofotometr MiniScan
 • Mrazící a cyklovací box KD-20
 • Betonářský lis ZD10
 • Vicatův přístroj
 • Vibrační stoly
 • Stolní, laserem naváděná diamantová kotoučová pila

výzkumný pracovník