Aplikační laboratoř

Aplikační laboratoře provádí speciální zkoušky zaměřené na hodnocení aplikačních vlastností titanové běloby a železitých pigmentů. Vzhledem k rozsáhlé oblasti použití pigmentů, jsou i testy širokého zaměření. Zkoušky jsou prováděny dle ČSN nebo ISO norem, nebo podle konkrétního požadavku zákazníka.

Vybavení:

Aplikační laboratoř je vybavena přístroji pro hodnocení pigmentů do nátěrových hmot, plastů, vláken, tiskových barev, potravinářství, papíru a dalších aplikací.
Kromě běžného přístrojového vybavení máme k dispozici spektrofotometr Ultra Scan XE, zařízení pro hodnocení lesku nátěrů, tloušťky a křídování, rotační viskozimetr Brookfield, míchací a dispergační zařízení a přístroje pro nanášení nátěrů. Pro povětrnostní zkoušky odolnosti nátěrových hmot a plastů laboratoř disponuje povětrnostní stanicí vybavenou meteorologickou stanicí pro snímání hlavních meteorologických dat.

Mezi specializované přístroje patří:

  • Přístroje pro urychlené povětrnostní testy - QUV panel Q-SUN, Sun test CPS+
Umožňují laboratorní simulaci slunečního záření, deště a vlhkosti pro provádění zrychlených povětrnostních testů za účelem zjištění poškození materiálů a povrchových vrstev. Zkušební podmínky expozice mohou být nastaveny podle požadavku zjišťované odolnosti pro jednotlivá přírodní prostředí.
Přístroj QUV simuluje vliv UV složky slunečního záření fluorescentní ultrafialovou lampou. Přístroje Q-sun a Suntest CPS+ jsou vybaveny xenonovými výbojky, které produkují záření simulující sluneční světlo v rozsahu vlnových délek 300-800 nm.
 
  • Laboratorní dvoušnekový extruder DSE 20/40 D firmy Brabender, vodní lázeň, granulátor
Tato laboratorní linka na výrobu koncentrátu umožňuje testování pigmentu v plastové matrici. Zařízení je konstruováno na přípravu PE a PP koncentrátů.
 
  • Jednošnekový extruder KE 19/25 D firmy Brabender 
s přídavným zařízením filtrtest slouží k hodnocení dispergovatelnosti pigmentu v plastové matrici tlakovou filtrační zkouškou podle normy EN 139-005.
 
  • Přídavné odtahovací a navíjecí zařízení UNIVEX
umožňuje přípravu tenkostěnné ( PE, PP) fólie pro hodnocení optických parametrů a dispergovatelnosti pigmentu v plastu.
 
  • Analyzátor měrného povrchu NOVA 4000-e 
Přístroj umožňuje stanovení měrného povrchu a porosity  z množství adsorbovaného/resorbovaného dusíku. Principem měření adsorpce/desorpce dusíku na povrchu pevné látky je sledování tlaku tenze páry vztažené na hodnotu okolního tlaku (tzn. p/p0) v teplé oblasti kyvety a množství zkapalněného dusíku (tzn. počet molů dusíku, který je přepočtem na objem dusíku) zachycený na povrchu pevné látky v chladné oblasti kyvety. Výstupem měření je závislost objemu dusíku na relativním tlaku p/p0, jejíž grafické znázornění se nazývá adsorpční/desorpční izoterma.

Z množství plynu přítomného v naadsorbované monovrstvě lze vypočítat celkový měrný povrch vzorku podle rovnice vycházející z BET (Brunauer-Emmette-Teller) nebo Langmuirovy izotermy. K výpočtu porosity jsou v programu k dispozici dva modely: BJH (Barrett-Joyner-Halenda) a DH (Dollimore-Heal). Obě metody vycházejí z Kelvinovy rovnice.
 

vedoucí Centrálních laboratoří

vedoucí Laboratoře technické kontroly

Ing. Kateřina Vidláková
Ing. Kateřina Vidláková