Laboratoř životního prostředí

Laboratoř je zaměřena na provádění analýz souvisejících se stanovením škodlivin ovlivňujících životní prostředí. Zahrnuje dvě důležité oblasti. Měření škodlivin pracovního prostředí a analýzu odpadních a povrchových vod. Účelem měření je ochrana zdraví pracujících.

V oblasti měření škodlivin pracovního prostředí bylo laboratoři SZÚ Praha vydáno Osvědčení o autorizaci pro:

Set H6 – Odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí.
Set G8 – Měření hluku v pracovním prostředí C
U měření prašnosti se jedná o stanovení hmotnostní koncentrace inhalabilní nebo respirabilní frakce poletavého prachu v pracovním ovzduší, zjištění expozice pracovníků vystavených tomuto prachu za osmihodinovou pracovní směnu a následné porovnání této expozice s přípustným expozičním limitem (PEL). Podstatou metody je prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na němž se určitá frakce poletavého prachu kvantitativně zachytí podle přijatých konvencí s následným gravimetrickým stanovením. Výpočtem se určí celosměnová koncentrace, která se pro vyhodnocení porovnává s hodnotou PEL.
Měření hluku se provádí měřením ekvivalentních hladin akustického tlaku A (LAeq,T) na pracovních místech. Provádí se pomocí zvukoměru a mikrofonu. Z naměřených hodnot a časového snímku pracovníka se určí celosměnová expozice zátěže hlukem normovaná na 8-hodinový pracovní den (LEX,8h).
V oblasti analýzy odpadních a povrchových vod bylo po posouzení způsobilosti VÚV TGM ASLAB střediskem pro posuzování laboratoří uděleno Osvědčení o správné činnosti laboratoře.

V laboratoři se standardně provádí:
  • Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS)
  • Stanovení železa
  • Stanovení fluoridů
  • Stanovení síranů – gravimetricky
  • Stanovení pH
  • Stanovení konduktivity
  • Stanovení NL
  • Stanovení CHSK (Cr) titračně
  • Stanovení chloridů – argentometricky s potenciometrickou titrací
  • Každoročně probíhá autorizujícími osobami ověření způsobilosti laboratoře ke zmíněným činnostem.

vedoucí Centrálních laboratoří

vedoucí Laboratoře Životního prostředí

Daniela Adamíková
Daniela Adamíková