Historie

2019

Na noční směně 4. ledna 2019 jsme vyrobili 2.500.000. tunu sádrovce Pregips. V listopadu proběhl na provoze Železité pigmenty a monohydrát recertifikační audit systému výroby doplňkové látky MONOSAL30 podle nové verze standardu FAMI-QS a provoz Vodní hospodářství byl podroben dozorovému auditu systému řízení výroby certifikovaného stanoveného stavebního výrobku PRESTAB.
 

2018

V průběhu března byl do provozu uveden nový sklad CSP II. V květnu se uskutečnilo již dvacáté setkání našich zákazníků, distributorů a obchodních partnerů „PRECHEZA KONFERENCE 2018“, tentokrát v Olomouci.
 

2017

V dubnu se uskutečnil kontrolní audit systému bezpečnosti potravin podle certifikačního schématu FSSC 22000 pro výrobu titanové běloby potravinářského typu. V květnu proběhl v PRECHEZE audit společností Bureau Veritas Czech Republic, který byl dozorovým pro systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS)a pro systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS), recertifikačním pro systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008. Nově byl certifikován systém energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001:2012 (EnMS).
 

2016

V březnu byla výroba potravinářské titanové běloby předmětem dozorového auditu podle schématu FSSC 22000, což je mezinárodní standard pro bezpečnost potravin. Na konci března bylo dosaženo výroby 2.000.000 tun Pregipsu. V červnu byl v Precheze proveden kont­rolní integrovaný audit systému řízení kvality podle normy ISO 9001 (QMS), systému environ­mentálního řízení podle normy ISO 14001 (EMS) a systému ří­zení bezpečnosti podle normy OHSAS 18001. V průběhu srpna Hodnotitelská skupina Svazu chemického průmyslu ČR schválila žádost Prechezy o prodloužení platnosti osvědčení Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii - na další období. V září byl realizován recertifikační audit systému řízení výroby monohydrátu síranu železnatého MONOSAL z titulu jeho použití jako aditiva pro krmné směsi dle mezinárodního standardu FAMI-QS.
 

2015

V průběhu dubna byl instalován na K – systému nový automatický plynový hořák do pece na síru. Tímto opatřením Precheza přispěla k ochraně a zlepšení životního ovzduší v Přerově. Precheza získala ocenění Zaměstnavatel regionu 2015. V průběhu srpna najel Poloprovoz produkci nepigmentových typů TiO2. V záři proběhl audit systému řízení výroby stanovených stavebních výrobků PRETIOX a FEPREN a ke konci září proběhl první ostrý nájezd nové výrobní linky Monosalu.
 

2014

Precheza v tomto roce slavila 120. výročí od svého založení. V rámci oslav se konal Ples zaměstnanců, Den otevřených dveří a oslavám byla věnována i výstava zapůjčených archívních dokumentů o založení chemické výroby na Moravě. Byla zaregistrována nová ochranná známka společnosti Precheza. V tomto roce se konal první ročník závodu Běh kolem komína. Došlo k realizaci investiční akce chlazení hydrolyzátu na titanové bělobě. V listopadu najela desátá odstředivka na výrobně Pregipsu a byl připojen nový čtvrtý reaktor sulfacid pro zachycování SO2 z kalcinace. Koncem tohoto 2014 byla vydána kniha Titanová běloba PRETIOX.

2013

Precheza koupila dceřinou společnost České technologické centrum pro anorganické pigmenty. IS SAP byl upgradován na verzi splňující podmínky mezinárodního účetního standardu. Novým předsedou představenstva byl zvolen Ing. Zbyněk Průša. V květnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce výrobny kyseliny sírové a výstavba turbíny na zpracování tepla z výroby. Proběhla rekonstrukce mostu přes řeku Bečvu. Precheza získala integrované povolení KÚ Olomouckého kraje k navýšení výroby monohydrátu síranu železnatého na 40 000 tun/rok. Měsíční výroba titanové běloby dosáhla nového rekordu 4709 t. Zavedení elektronické likvidace faktur.

2012

Precheza koupila Precolor o.z. část podniku Agrofert Holding. Došlo k personálním změnám na manažerských pozicích, výrobním ředitelem se stal Ing. Pavel Valášek, novým vedoucím provozu titanové běloby Ing. Martin Čevela a novým vedoucím provozu kyseliny sírové Mgr. Marek Konečný. Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice byl zahájen projekt Partnerství pro chemii. Precheza získala titul Zaměstnavatel regionu 2012 a stala se Členem asociace výrobců nátěrových hmot. V tomto roce byly rozšířeny kapacity rozkladu ilmenitu a odstřeďování zelené skalice.

2011

Precheza zahájila projekt EDUCA podporovaný ESF a zaměřený na vzdělávání zaměstnanců ve specifických znalostech o výrobě v Precheze, zapojili jsme jako partner do projektu Chemgeneration vzniklého u příležitosti Mezinárodního roku chemie, došlo k rozšíření aplikačního portfolia pigmentů FEPREN o možnost pigmentace armovaných betonových výrobků, novým generálním ředitelem byl jmenován Ing. Ivo Hanáček.

2010

Nová politika integrovaných systémů řízení – systém řízení kvality (ISO 9001) a životního prostředí (ISO 14001) rozšířen o systém řízení bezpečnosti práce OHSAS 18001, Precheza získala finanční podporu na školení zaměstnanců s názvem  Školení je šance.

2009

Novým výkonným ředitelem společnosti byl jmenován Ing. Tomáš Procházka, v říjnu vyrobena milióntá tuna titanové běloby.

2006

PRECHEZA a.s. se v souvislosti s organizačními změnami rozdělila na dvě nástupnické organizace: PRECHEZA a.s. se sídlem Přerov, nábřeží Dr. E. Beneše 24, identifikační číslo 26872307, vedené v obchodním rejstříku KS Ostrava pod sp. zn. B 2953 a CECHEM – Správa kapitálových účastí, a.s. Dokončení investiční akce „Kalolis na separaci Prestabu.“Precheza získala ocenění Zaměstnavatel regionu.

2005

Stáváme se členem skupiny AGROFERT. Jediným majoritním vlastníkem je AGROFERT HOLDING. PRECHEZA získala ocenění Zaměstnavatel regionu.

2004

Činnost zahájila dceřiná společnost PRECHEZY - České technologické centrum pro anorganické pigmenty a. s., zaměřená na oblast výzkumu a rozvoje.

2003

Majoritní vlastník AGROFERT HOLDING, a.s. Praha vlastnil 97,51 % akcií. Výhradním prodejcem výrobků PRECHEZA a.s. se stal AGROFERT HOLDING, a.s., o.z. PRECOLOR Přerov.

2001

Systém environmentálního managementu společnosti certifikován podle ISO 14001, systém zabezpečování jakosti podle ISO 9001.

2000

Zahájení trvalého provozování IS SAP R/3. Precheza se stala řádným členem Asociace výrobců titanové běloby (TDMA).

1997

Celý areál zasažen povodní, výroba byla zastavena na více než jeden měsíc.

1996

Veřejnou obchodní soutěž vyhlášenou FNM na odkup 51% akcií PRECHEZY vyhrála akciová společnost PRECOLOR se sídlem v Přerově, dceřinná společnost AGROFERT HOLDING, a.s.

1995

Do provozu uvedena 1.etapa neutralizace technologických vod vápencem. Nový bílý sádrovec dostal obchodní název PREGIPS a původní barevný sádrovec PRESTAB.

1994

Výroba Preflocu byla převedena do dceřiné společnosti Kemifloc (společný podnik firmy PRECHEZA a skandinávské nadnárodní společností Kemira Kemi), jejíž součástí je i divize Kemwater, současný největší světový producent chemikálií pro úpravu a čištění vod. Společnost Kemifloc se postupně stala největším výrobcem železitých koagulantů ve střední Evropě.

1993

Ukončena výroba průmyslových hnojiv. Zahájení trvalého provozu „Zachycování exhalací z kalcinace titanové běloby“.

1991

Transformace státního podniku Přerovské chemické závody na akciovou společnost PRECHEZA se 100%-ní účastí FNM.

1990

Zahájení výroby kapalného koagulátu  PREFLOC na čištění odpadních vod.

1989

Přerovské závody převedeny do formy státního podniku, vybudována výrobna síranu železnatého s kapacitou 40 kt/rok.

1984

Rekonstrukce výrobny titanové běloby, zvýšení kapacity na 25 kt/rok.

1980

Zahájeny dodávky průmyslového sádrovce do cementáren.

1978

Dostavěna a spuštěna výrobna kyseliny sírové S-2 na tekutou síru.

1975

Název podniku změněn na „Chemopetrol, koncernový podnik, Přerovské chemické závody, Přerov“.

1969

Podnik začleněn jako závod do VHJ „Chemopetrol Praha“.

1968

Zahájena výroba anorganických pigmentů.

1966

Nový název „Přerovské chemické závody“ a zařazení pod Závody pro chemickou výrobu OŘ Bratislava.

1963 -1964

Zahájení výroby práškového superfosfátu, v roce 1964 nový provoz granulovaného SPF. Zahájení výstavby výroben anorganických pigmentů.

1962

Vybudována výrobna S-1 na produkci kyseliny sírové z tekuté síry, která zahájila výrobu s roční kapacitou 100 000 tun.

1949

Zřízen národní podnik „Lučební závody Přerov“, ukončena výroba jedlých olejů a tuků.

1946

Znárodnění továrny a její začlenění do národního podniku „Synthesia chemické závody Semtín“.

1941

Zastavena výroba superfosfátu, která najela v novém kontinuálním provoze v roce 1950.

1934

Změna stanov a názvu firmy na „Rolnické lučební závody, akciová společnost v Přerově“.

1926

Navázáno na extrakci olejů, nová výroba fermeží a lakových olejů.

1921

Stavba nové bateriové extrakce s denní kapacitou kolem 30 tun olejnatých semen, kde byl získáván lněný extrahovaný šrot a lněný olej.

1920

Založena první odborová skupina dělníků, uzavřena první kolektivní smlouva.

1908

Zahájena výroba a prodej fluorokřemičitanu sodného.

1894

Společnost založena jako První akciová továrna na soustředěná hnojiva a lučebniny v Přerově, která vyráběla kyselinu sírovou a superfosfát.