Profil

Rozhodujícím výrobním i obchodním artiklem akciové společnosti je titanová běloba, její prodej představuje velkou většinu z celkového obratu společnosti. Dále se na obratu společnosti podílejí železité pigmenty, kyselina sírová a ostatní výrobky. Z celkového objemu prodaných chemických výrobků jsou více jak čtyři pětiny exportovány.

Hlavním vývozním teritoriem je západní Evropa, která spolu s dodávkami do států střední a východní Evropy tvoří největší část celkového exportního objemu. Významný podíl vývozu přísluší dodávkám do států severní a střední Ameriky. Nezanedbatelným vývozním regionem je rovněž skupina zemí asijsko-pacifické oblasti. Dodávky pigmentů rovněž směřují do Afriky, Austrálie a zemí Středního východu.

Mezi klíčové zákazníky Prechezy patří především výrobci z odvětví nátěrových hmot, plastů, papíru a stavebnictví. Dále se společnost řadí mezi významné výrobce produktů pro farmaceutický průmysl, potravinářské firmy, či podniky z oblasti zemědělství. Výzkumné, vývojové a aplikační požadavky kladené na naše výrobky řeší naše technologické centrum.