Etický kodex

PROGRAM COMPLIANCE A ETICKÁ LINKA TELL US

Ve společnosti PRECHEZA je kladen důraz na to, aby při výkonu veškerých každodenních činností byly za všech okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Tento přístup vychází ze společné koncepce koncernu AGROFERT a je závazný pro všechny společnosti, které jsou součástí koncernu.  Za účelem nastavení standardů byl přijat Program Compliance, jehož součástí je i Etický kodex obsahující základní zásady, hodnoty a pravidla koncernu.

 Součástí opatření, která mají napomáhat ke zjištění a odstranění protiprávního nebo neetického jednání je jmenování interního Compliance Officera, který přijímá stížnosti, oznámení a podněty týkající se podezření na neetické chování. V PRECHEZE lze případné podněty či oznámení zaslat na personalistika%at%precheza.cz. Další možností je využití etické linky Tell Us +420 272 192 999 (www.agrofert.cz/compliance), jejímž prostřednictvím lze provádět oznamování zjištěných porušení Etického kodexu. Všechna oznámení budou důkladně prošetřena a v případě zjištění porušení budou přijata opatření k nápravě.