Všeobecné dodací a platební podmínky PRECHEZA a.s. 

(dále jen „všeobecné podmínky“)

Článek 1.

Obecná ustanovení
Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.precheza.cz, stvrzuje kupující svým podpisem v kupní smlouvě. Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají výrazy použité v kupní smlouvě význam uvedený ve všeobecných podmínkách. V případě rozporu mezi kupní smlouvou a všeobecnými podmínkami rozhoduje to, co je uvedeno v kupní smlouvě, vyjma ustanovení článku 3. odst. 3.3. písm. c), které platí vždy.

Článek 2.

Rozsah použití všeobecných podmínek
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na veškeré prodeje zboží společnosti PRECHEZA a.s. vyjma případu, kdy jejich použití, ať už zcela nebo z části, bude vyloučeno ujednáním stran v rámci kupní smlouvy. 

Článek 3.

Dodání zboží
3.1.    Přeprava
a)    Přepravu zajišťuje prodávající na svůj účet, pokud mezi stranami není v kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak, nebo pokud není níže v těchto všeobecných podmínkách stanoveno jinak. 
b)    Kupující je povinen předat prodávajícímu přepravní dispozice k přepravě zboží řádně a včas. 
c)    Není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak, jsou lhůty pro předání přepravních dispozic následující:
*u lodních dodávek 24 hodin před avízovaným započetím nakládky
*u dodávek po železnici a silnici min. 2 dny před avízovanou expedicí zboží
d)    Pro případ, že kupující nesplní svou povinnost předat prodávajícímu přepravní dispozice řádně a včas, má prodávající právo od kupní smlouvy jednostranným písemným prohlášením odstoupit s účinky odstoupení okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení kupujícímu. Prodávající je v takovémto případě oprávněn požadovat na kupujícím náhradu veškeré škody, která mu tím vznikla, včetně ušlého zisku.
e)    V případě, že kupující je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti vyplývající z těchto všeobecných podmínek nebo vyplývající z ujednání v kupní smlouvě, případně jakýmkoliv způsobem znemožní prodávajícímu splnit povinnost dodat zboží, je povinnost prodávajícího dodat zboží včas splněna, bylo-li nejpozději v poslední den lhůty pro plnění zboží v místě nakládky připraveno k odeslání nebo odevzdání a prodávající kupujícímu odeslal o této skutečnosti zprávu.
f)    V případě, že kupující je v prodlení se svojí povinností hradit finanční závazek vůči prodávajícímu, a to vyplývající z kupní smlouvy nebo z těchto všeobecných obchodních podmínek, může prodávající odmítnout realizaci dodávky zboží do doby splnění daného finančního závazku.
 
3.2.    Místo plnění
Místo plnění je sjednáno v rámci kupní smlouvy s tím, že pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění místo nakládky.

3.3.    Čas plnění
a)    Čas plnění je sjednán v rámci kupní smlouvy s tím, že prodávající má právo realizovat dodávku zboží i po částech.
b)    V případě, že kupující neodebere, resp. nepřevezme zboží řádně a včas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením s účinky odstoupení okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení kupujícímu. Prodávající má v této souvislosti právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této souvislosti vzniklých nákladů, jakož i nárok na ušlý zisk.
c)    Na základě dohody smluvních stran se má zato, že ke skutečnému dodání zboží kupujícímu dochází okamžikem jeho předání prvému veřejnému dopravci v místě nakládky.

3.4.    Množství zboží
Množství zboží je sjednáno v rámci kupní smlouvy ve stanovených jednotkách míry nebo váhy a skutečně dodané množství zboží se může od množství sjednaného v rámci kupní smlouvy odlišovat ve smluvně ujednané toleranci, jinak + - 5%.

3.5.    Cena zboží
a)    Cena zboží je sjednána v rámci kupní smlouvy jako cena smluvní. 
b)    Dnem splatnosti uvedeným ve smlouvě se rozumí den, kdy má být na účet prodávajícího, uvedený ve smlouvě nebo v souvisejícím účetním dokladu (faktuře), připsána finanční částka, ke které se den splatnosti váže.
c)    Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. 
d)    Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část z důvodu jakýchkoliv vlastních nároků vůči prodávajícímu. Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní cenu, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných. Případná sleva z kupní ceny z důvodu vady zboží bude po zaplacení kupní ceny řešena dobropisem.
e)    Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části má prodávající právo uplatnit vůči kupujícímu dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody. Aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, se vylučuje. 
f)    V případě důvodných pochybností prodávajícího o platební schopnosti (bonitě) kupujícího je prodávající oprávněn bez předpokladu naplnění jiných dalších práv prodávajícího, jednostranně upravit platební podmínky sjednané v kupní smlouvě, zejména zkrátit splatnost, případně požadovat platbu v hotovosti nebo platbu předem. 

Článek 4. 

Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží
4.1.    Prodávající, pokud smlouva nestanoví jinak, odesílá zboží kupujícímu do místa určení prostřednictvím dopravce. Účinky dodání nastávají předáním zboží prvnímu dopravci. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.2.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího současně s přechodem nebezpečí škody na zboží podle ustanovení odst. 4.1. tohoto článku, pokud není kupní smlouvou nebo těmito dodacími a platebními podmínkami stanoveno jinak. 

4.3.    Při přímých dodávkách zboží od zahraničního výrobce přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku naplnění sjednané doložky podle aktuálně platných INCOTERMS 2020.

4.4.    Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, je kupující od předání zboží prvnímu přepravci oprávněn nakládat se zbožím jako jeho vlastník bez omezení.

Článek 5. 

Odpovědnost za vady zboží
5.1.    Pokud dodané zboží neodpovídá co do množství, jakosti provedení nebo balení podmínkám stanoveným v kupní smlouvě, má zboží vady. Vady zboží je kupující povinen prodávajícímu hodnověrným způsobem prokázat.

5.2.    Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně poté, kdy na něho přejde nebezpečí škody na zboží nebo po dodání zboží do místa určení. 

5.3.    Vady zjistitelné při přejímce nebo prohlídce zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu neodkladně písemně (např. elektronickou poštou, kurýrem, apod.) a nejpozději do 7 dnů od provedení prohlídky zboží je povinen zaslat prodávajícímu doklad o provedené prohlídce a zjištění tvrzených vad zboží, potvrzený nezávislou kontrolní společností (odbornou třetí osobou). Vady zjistitelné laboratorním rozborem je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu do 14 dnů od provedení prohlídky zboží. 

5.4.    Uplatnění hmotnostních rozdílů, poškození obalů, nekvalitu nebo znehodnocení zboží musí kupující v rámci uplatněné reklamace doložit prodávajícímu i dokladem potvrzeným nezávislou kontrolní společností (odbornou třetí osobou). Hmotnostní rozdíly u zásilek přepravovaných po železnici se řeší na základě Přepravního řádu konkrétního přepravce.

5.5.    V případě reklamace vady jakosti předloží kupující prodávajícímu zároveň s uplatněním reklamace i vzorek reklamovaného zboží, který byl odebrán za přítomnosti nezávislé odborné třetí osoby, případně za přítomnosti zástupce prodávajícího. 

5.6.    Po dobu vyřizování reklamace jakosti až do okamžiku jejího úplného vyřízení musí být, pokud se strany nedohodnou jinak, reklamované zboží uloženo odděleně a bez předcházejícího výslovného souhlasu prodávajícího, nesmí být s tímto zbožím nakládáno způsobem, který by ztížil nebo znemožnil následnou kontrolu reklamované vady. Za tímto účelem je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží v místě jeho skladování.

5.7.    Prodávající sdělí do 3 dnů od obdržení řádného oznámení kupujícího o zjištěných vadách návrh dalšího postupu řešení reklamace nebo v téže lhůtě reklamaci odmítne. I po této lhůtě je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže jako neopodstatněná.

5.8.    Je-li prodávajícím reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání chybějícího nebo náhradního zboží za zboží vadné nebo slevu z kupní ceny. 

5.9.    Poruší–li kupující svou povinnost provést včasnou prohlídku zboží nebo řádné oznámit vady dle těchto všeobecných obchodních podmínek, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z odpovědnosti za vady v takovémto případě nevznikají. 

5.10.    V případě potřeby prokázat existenci vad prostřednictvím expertního posouzení, hradí náklady s tímto posouzením spojené strana, která takovéto expertní posouzení zadala, s právem uplatnit nárok na náhradu těchto nákladů vůči druhé straně v případě, že závěr vyřízení reklamace bude svědčit v její prospěch. 

Článek 6. 

Okolnosti vylučující odpovědnost
6.1.    Odpovědnost stran za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:

a)    v důsledku vyšší moci; vyšší mocí se rozumí takové okolnosti, které vznikly po uzavření kontraktu jako výsledek nepředvídaných a druhou smluvní stranou neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, např. havárie výrobního zařízení, přírodní katastrofa, válka, sabotáž, stávka. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z kupní smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.
b)    v důsledku zásahu úředních míst země prodávajícího nebo kupujícího, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

6.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si jsou vědomy aktuální pandemické situace s koronavirovou nákazou známou pod označením COVID-19 a berou tak při uzavírání kupní smlouvy nastalou situaci a všechna dosud v této souvislosti přijatá nouzová opatření na vědomí. V návaznosti na současný stav tak smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy se v důsledku aktuální situace a státními orgány přijatých nouzových opatřeních plnění kupní smlouvy ze strany prodávajícího stane obtížně splnitelné, splnitelné za zásadně ztížených podmínek, s výrazně zvýšenými náklady či až nemožné, zakládá taková obtížnost až nemožnost plnění výpovědní důvod na straně prodávajícího směřující k zániku závazku založeného touto kupní smlouvou. Výpovědní doba je pro takový případ sjednána v délce 1 (jednoho) měsíce a počíná plynout prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručená kupujícímu. Smluvní strany se dále dohodly, že prodávající se v takové situaci zároveň zprostí své odpovědnosti včetně povinnosti k náhradě škody vzniklé porušením povinnosti či prodlením s plněním povinnosti ujednané v kupní smlouvě, bude-li zřejmé, že mu ve splnění povinnosti z kupní smlouvy dočasně nebo trvale zabránila nouzová opatření přijatá státními orgány v době uzavírání či plnění kupní smlouvy. Toto ujednání o založení výpovědního důvodu a zproštění se odpovědnosti včetně povinnosti k náhradě škody na straně prodávajícího platí i v případě, kdy se po podpisu kupní smlouvy pandemická situace a státními orgány dosud přijatá nouzová opatření změní (popř. zpřísní).
 

Článek 7. 

Doložka a obligační statut
Pokud nebude v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z nich vyplývající, vznikající a související, právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.dubna 1980 (tzv. Vídeňské úmluvy) a norem mezinárodního práva soukromého je vyloučena.

Článek 8. 

Řešení sporu
8.1.    Vznikne–li mezi smluvními stranami ve vztahu ke kupní smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoliv spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí, aby takovýto spor vyřešili smírnou cestou.

8.2.    Nepodaří–li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti s kupní smlouvou vyřešit smírně, sjednávají smluvní strany výlučnou pravomoc a příslušnost soudů České republiky, která se řídí sídlem prodávajícího v době podání příslušné žaloby.

Článek 9. 

Jazykové verze všeobecných podmínek

Tyto všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž mohou být vyhotoveny rovněž v plném rozsahu či zčásti také v anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující a závazný český text všeobecných podmínek.

Článek 10. 

Ochrana osobních údajů
10.1.    Smluvní strany berou na vědomí, že na základě kupní smlouvy budou vzájemně zpracovávat osobní údaje druhé smluvní strany ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících zákonů, a to v rozsahu uvedeném v této smlouvě, příp. dle povahy smlouvy shromážděných v průběhu obchodní spolupráce, a to získané buď od druhé smluvní strany, nebo z veřejně dostupných rejstříků.

10.2.    Osobní údaje budou smluvními stranami zpracovávány zejména za účelem a z titulu plnění práv a povinností plynoucích jim z kupní smlouvy nebo uložených jim platnými právními předpisy, a dále pro účely svých oprávněných zájmů, zejména bude-li třeba uplatňovat nebo obhajovat práva a nároky ze smlouvy. 

10.3.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence vztahu založeného kupní smlouvou a po jejím zániku po dobu, po kterou z této smlouvy hrozí uplatnění právních nároků, prodlouženou o 1 kalendářní rok, pokud platné právní předpisy, např. zákon o účetnictví a zákon o archivnictví a spisové službě, nestanoví delší dobu uložení údajů.

10.4.    Smluvní strany prohlašují, že jejich osobní údaje, v příp. právnických osob osobní údaje jejich členů a statutárních orgánů, či osobní údaje jejich zaměstnanců, jsou poskytovány dobrovolně v rámci plnění jejich podnikatelských aktivit, příp. pracovněprávních povinností, a jsou úplné a aktuální. Současně se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně, aby byla dodržena povinnost zpracovávat přesné, úplné a aktualizované údaje.

10.5.    Smluvní strany se zavazují k povinnosti mlčenlivost stran veškerých osobních údajů zpracovávaných na základě kupní smlouvy.

10.6.    Smluvní strany se jako správci zavazují zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu a zpracování osobních údajů. V případě porušení jakékoliv povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, která smluvní straně vyplývá ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, zavazuje se tato nahradit druhé smluvní straně v plné výši újmu tím způsobenou, mj. nahradit správní pokutu uloženou jí Úřadem na ochranu osobních údajů.

10.7.    Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů společností PRECHEZA a.s., o jejich předávání třetím stranám i o právech garantovaných právní úpravou jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PRECHEZA a.s., dostupných na www.precheza.cz. Má-li druhá smluvní strana zpracovanou obdobnou politiku zpracování, je povinna o tom společnost PRECHEZA a.s. prokazatelně informovat.

10.8.    Pokud je druhá smluvní strana pouze subjektem údajů, a nikoliv správcem, ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzn. nakládá s osobními údaji bez souvislosti se svou obchodní či profesní činností nebo s osobními údaji nenakládá systematicky), nevztahují se na ni výše uvedené povinnosti s výjimkou povinnosti mlčenlivosti. Shora uvedené v takovém případě je pouze informací o zpracování prováděném společností PRECHEZA a.s.

Článek 11. 

Závěrečná ujednání

11.1. Kupující prohlašuje a svým podpisem na závěr kupní smlouvy stvrzuje, že se nenachází na seznamu zemí, vůči kterým byla příslušnými institucemi, jejichž rozhodnutími je prodávající vázán, uvalena omezující opatření (sankce) na dovoz zboží. Nastane-li v budoucnu takováto skutečnost, je kupující povinen o ní prodávajícího bez zbytečného odkladu písemně informovat.

11.2. V případě, že se kupující ocitne na seznamu zemí, vůči kterým byla příslušnými institucemi, jejichž rozhodnutími je prodávající vázán, uvalena omezující opatření (sankce) na dovoz zboží, je prodávající oprávněn s okamžitou účinností nedodat kupujícímu zboží a nesplnit další případné povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy, a to až do okamžiku, kdy účinky uvaleného omezujícího opatření vůči kupujícímu zaniknou.

11.3. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího. Případné nákupní podmínky uvedené nebo předtištěné na objednávce kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky obsažené v objednávce kupujícího, které nejsou v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, se považují za neplatné, pokud je prodávající před dodávkou zboží písemně kupujícímu nepotvrdil.

11.4.    Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 22. 4. 2020 a nahrazují veškeré předchozí všeobecné podmínky pro prodej zboží prodávajícího.
PRECHEZA a.s.