Prevence závažné havárie - vyřazení ze skupiny
28. 4. 2020

Prevence závažné havárie - vyřazení ze skupiny

Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl dne 28. dubna 2020 o vyřazení Prechezy ze skupiny A ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažné havárie.
Zmíněný zákon řeší problematiku prevence vůči velkým chemickým haváriím a reakci na jejich výskyt. Platí, že při překročení určitého množství nebezpečných chemických látek a směsí specifického druhu v objektu, je příslušný objekt zařazen rozhodnutím krajského úřadu buď do skupiny A (menší množství a závažnost nebezpečných chemických látek a směsí) nebo do skupiny B (větší množství a závažnost nebezpečných chemických látek a směsí). Objekt zařazený do některé skupiny je povinen zavést systém prevence závažných havárií, včetně konkrétních preventivních technických a organizačních opatření. Precheza byla v minulosti zařazena do skupiny A z důvodu přítomnosti nadlimitního množství kyseliny fluorovodíkové, která je používána pro technologické účely při výrobě titanové běloby. V důsledku provedených technologických a organizačních změn došlo od ledna 2020 ke snížení množství skladované a používané kyseliny fluorovodíkové v objektu pod limit stanovený zákonem, o čemž Precheza informovala krajský úřad, který v souladu se zákonem reagoval výše uvedeným rozhodnutím. V praxi to znamená, že dříve schválený bezpečnostní program, definující systém prevence závažné havárie, pozbyl formálně platnost, nicméně stále platí, že opatření pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, včetně kyseliny fluorovodíkové, zůstávají v platnosti, byť prostřednictvím jiných řídících norem společnosti.