Kamerový systém

Informace ke kamerovému systému společnosti PRECHEZA a.s.

Areál společnosti PRECHEZA a.s. je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
Správce: PRECHEZA a.s.
se sídlem: Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, 750 02 Přerov
IČO: 268 72 307
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2953
 
Zpracovatel: IPO PRIMO s.r.o.
se sídlem: Kalvodova 816/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 286 33 431
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35876


Účel a titul zpracování osobních údajů

Kamerový systém je jedním z bezpečnostních opatření plánu fyzické ochrany areálu PRECHEZA a.s., jehož vytvoření a dodržování ukládá společnosti PRECHEZA a.s. zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. Vedle plnění zákonných povinnosti je zpracování osobních údajů rovněž nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a případně také třetích stran. Konkrétními účely jsou zabránění vzniku závažné havárie a minimalizace následků, ochrana movitého i nemovitého majetku správce a ochrana života a zdraví osob pohybujících se v monitorovaném prostoru. Dále je účelem zpracování případné uplatnění či hájení práv a nároků společnosti (např. v případě vybraných provozů slouží kamerový záznam jako důkaz k vyhodnocení oprávněnosti reklamací).

Kategorie dotčených osobních údajů a subjektů

Dotčeným osobním údajem jsou vizuální popisné a identifikační údaje subjektu údajů ve formě kamerového záznamu.
Zdrojem těchto osobních údajů je kamerový systém v areálu společnosti.
Dotčenými subjekty údajů jsou osoby pohybující se v areálu PRECHEZA a.s., zejména členové a zaměstnanci společnosti, obchodní partneři společnosti a jejich zaměstnanci, nájemci a jiné návštěvy.

Kategorie příjemců osobních údajů

  • Subjekty poskytující společnosti služby související s výše definovaným účelem zpracování, je-li to nezbytné pro naplnění účelu (např. pojišťovna při pojistné události, advokátní kancelář).
  • Orgány veřejné moci v odůvodněných případech (např. v souvislosti se soudním či jiným řízením).
  • Subjekt údajů, pokud využije svého práva na přístup při splnění zákonných podmínek.
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

Doba zpracování

Osobní údaje získané z většiny kamer v areálu PRECHEZA budou uloženy po dobu několika dnů, v případě vybraných pracovišť bude záznam uchován do uplynutí doby, v níž lze dodaného zboží reklamovat. Uvedené platí, není-li nutno záznam uchovat po nezbytně nutnou dobu jako důkaz o protiprávním jednání.

Zvláštní práva subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů mají právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jich týkají, a taktéž požadovat jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování; dále mají právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt osobních údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, domnívá-li se, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace ke kamerovému systému